Contact

Israel Office

+972-52-838-7222

+972-52-430-5252

Europe office

+33-695-805-004

פרוייקט דלת ב-YNET

סקירה של הספר Pro Drupal Development

אתר קהילתי לישובים קהילתיים

מהחיים לאינטרנט ובחזרה

ישובים קהילתיים מתבססים בראש ובראשונה על תקשורת טובה ואפקטיבית בין חברי הקהילה ודיירי הישוב. תקשורת טובה היא התשתית להחלפת דעות מוצלחת, ומכאן קצרה הדרך לעשייה קהילתית, שהיא היסוד המרכזי והחזק ביותר של כל קהילה באשר היא, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחיים משותפים, זה לצד זה, וזה יחדיו עם זה.